Lokale Partijen Gelderland

15 maart 2023 zijn de verkiezingen — wij doen mee!

De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer voor de deur. Op 15 maart 2023 mag Gelderland naar de stembus en hun stem uitbrengen op ons. Ja, wij doen mee! Daarvoor hebben we elkaars hulp bij nodig. De voorbereidingen zijn al op gang. Nog 8½ maand te gaan.

Wij zijn opzoek naar kandidaten. Herken jij je in het profiel? Aanmelden ( kandidaten @ lpgld.nl ) is per -nu- mogelijk.

Kiezers bedankt!

Lokale Partijen Gelderland wil natuurlijk allereerst haar kiezers bedanken voor zijn/haar stem! Helaas hebben wij het deze (eerste) verkiezingen niet gered om een zetel in de provincie te bemachtigen. We zijn trots dat wij in circa 12 weken tijd wel al zo’n bekendheid hebben weten te verwerven. In alle gemeenten van Gelderland is namelijk op ons gestemd. En dat met beperkte middelen tussen alle grote traditionele partijen met tonnen aan campagnegeld.

Winnen alleen was niet het doel. Dit hebben wij ook aangegeven bij de start van onze campagne. Ook na deze verkiezingen gaan wij gewoon door met onze campagne en het uitbouwen van ons platform voor alle bestaande lokale partijen in Gelderland. 

Wij zijn ervan overtuigd dat in de huidige samenleving de politiek niet meer om lokale groeperingen heen kan. Dit geldt ook voor de provinciale en de landelijke politiek. Een maatschappij waarin burgers steeds mondiger worden en meer participeren kan niet meer op de huidige manier bestuurd worden. Dat de afgelopen weken de landelijke partijen hiervan behoorlijk zenuwachtig werden, is meer dan duidelijk geworden. Landelijke kopstukken bepaalden het beeld van deze provinciale verkiezingen. De Provincie werd weer ondergeschikt gemaakt aan Den Haag. 

Trots zijn wij op de provincies waar de lokalen wel kans gezien hebben om nu al wel invloed te verwerven in de provincie. Daar wordt in ieder geval een start gemaakt met het doorbreken van het oude politieke systeem. Daar kunnen ze de stem van de burger echt laten horen. Het sterkt ons om op de ingeslagen weg door te gaan. Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden!

Namens het bestuur en de fractie van LPG nogmaals hartelijk dank!

Gelderland heeft gestemd

Meer grip op je eigen leefomgeving

Dertig procent van de Nederlandse kiezers heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gestemd op een lokale partij. Logisch. Lokale partijen weten alles van uw directe leefomgeving en dat wat u belangrijk vindt.

Omdat gemeenten beperkte vrijheid hebben zaken te regelen zoals U het graag ziet, is het goed als de lokalen ook vertegenwoordigd zijn bij de provincie. Daar wordt immers ook van alles voor en over u besloten. Maar is uw mening dan wel goed meegewogen? ‘Burgerpartcipatie’ is niet alleen doen wat een overheid voor u besloten heeft. Het is ook mee bepalen wat er besloten wordt.

Lokale partijen die niet aangestuurd worden vanuit Den Haag en direct contact hebben met hun kiezers, kunnen dit heel goed. Wij staan voor democratie van onderaf.

Vandaag kunt u met uw stem echt verschil maken; wilt u dat de ‘gevestigde Haagse orde’ de komende 4 jaar weer over uw eigen directe leefomgeving beslissingen neemt of helpt u mee om Lokale Partijen Gelderland in de provincie uw lokale belangen te laten behartigen?

Maak vandaag gebruik van uw stem, kom op voor uw belangen en pluk er de vruchten van.

Stem vandaag op LIJST 17: Lokale Partijen Gelderland

Lever Gelderland een mooie streek, stem Lijst 17

Ons standpunt over onderwijs

Lokale Partijen Gelderland is de partij voor de leefbaarheid en de menselijke maat. Dit geldt ook voor onze visie op onderwijs. Goed onderwijs wordt niet bepaald door scholen samen te voegen en te vergroten. Goed onderwijs wordt bepaald door de juiste aandacht van geschikte personen op de juiste plaats. Of het nu gaat om kinderopvang, basis- of voortgezet onderwijs.
Vandaag de dag is het al moeilijk genoeg kinderen veilig en evenwichtig op te voeden dus laten wij het ons niet moeilijker maken dan het al is. Praktijk wijst uit dat er kleinere scholen zijn, vaak in kleinere kernen, die heel veel groter zijn in hun prestaties dan grotere scholen in grote gemeenten. Laat deze een voorbeeld zijn voor de toekomst.
LPG maakt zich onder andere sterk voor het behouden van kinderopvang en basisscholen in kleine kernen. Zij bieden heel veel meer dan onderwijs alleen. Naarmate een leerling zich verder ontwikkelt, zal hun wereld ook moeten groeien. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de plek waar vervolgonderwijs aangeboden wordt gelegen is in die grotere wereld. Middelbaar onderwijs wordt vervolgens dus aangeboden in de regio en afhankelijk van de keuze voor hoger onderwijs zien wij onze kinderen in Nijmegen, Arnhem en Wageningen of elders in het land de basis leggen voor hun verdere toekomst.

Onderwijs

Ons standpunt over duurzame energie

Afgelopen donderdag was onze lijsttrekker te gast bij radio NPO1 “EenVandaag” met presentatrice Suzanne Bosman. Daar werd ingegaan op de volgende stelling:

“Windmolens hebben niet altijd draagvlak in de Nederlandse maatschappij. Toch gaan ze er in grote getale komen. Ook in de provincie Gelderland. Het Rijk zet in op meer groene energie en dat betekent dat alle provincies hun steentje bij moeten dragen. De provincie Gelderland moet in 2020 voor minimaal 140.000 huishoudens windenergie opwekken. Maar waar moeten de turbines geplaatst worden?”

Ons standpunt over duurzame energie (waaronder windmolens) is als volgt:

Lokale Partijen Gelderland is ervan overtuigd dat “duurzame energie” geen keuze is maar noodzaak. De CO2 uitstoot moet naar beneden en van de afhankelijkheid van derden willen wij af. Dit betekent ook dat de diverse mogelijkheden die wij hebben met betrekking tot het opwekken van dit soort energie optimaal ingezet moet worden.

Uiteraard is de eerste stap zuinig omgaan met energie. Alles wat je niet gebruikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Dat wat wij vervolgens aan energie nog nodig hebben, zal middels zon, wind, water en biomassa verkregen moeten gaan worden. En waar wij wat moeten gaan inzetten, is naar onze mening afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie én de wens van de lokale gemeenschap.
Daar de specifieke vormen van duurzame energie gepaard gaan met meer of minder ingrijpende gevolgen voor de omgeving, zijn wij ervan overtuigd dat de keuze voor een specifieke vorm van opwekken nooit losgezien kan worden van het draagvlak bij de bevolking. Dit betekent soms dat je iets moet laten en elders iets extra’s moet doen. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing is naar ons idee echter altijd leidend.

Met andere woorden, Lokale Partijen Gelderland zal zich verzetten tegen het plaatsen van windmolens, biomassacentrale’s, zonneparken etcetera als er geen of onvoldoende draagvlak bij de bevolking is en/of de inpassing in onze ruimtelijke omgeving onvoldoende kwaliteit heeft.

Van Meygaarden bij Radio EenVandaag NPO1

Zorgvuldig omgaan met ‘NUON-miljarden’

Ook vanuit de pers worden wij regelmatig benaderd om te reageren op actualiteiten en ‘hot items’ in de provincie. Een voorbeeld hiervan is onderstaande e-mail vanuit de Volkskrant:

“Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in Gelderland vormen de NUON-miljarden een hot item. Voor de Volkskrant ben ik bezig met een kort overzicht over de keuzes die de verschillenden partijen willen maken. Moet dat geld op de bank blijven of worden gebruikt – hoeveel de komende vier jaar? – en waarvoor? Om de economie te stimuleren, om terug te geven aan de burger of voor nog andere doeleinden?”

Ons standpunt hierover is als volgt:

Lokale Partijen Gelderland is van mening dat de provincie een gezond financieel beleid dient te voeren. Dit betekent zorgdragen voor voldoende geld op de rekening voor de vaste uitgaven, spaargeld voor alles wat je graag nog zou willen en verder nog wat extra’s voor als zaken onverhoopt fout gaan.

De provincie heeft aan de Nuon veel geld overgehouden. Dat is mooi en vooral prettig. Je kunt er de effecten van de recessie mee verlichten, je kunt er de eigen economie mee versterken, maar je kunt er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de infrastructuur weer aangepast wordt voor de komende 100 jaar. Iedereen heeft de wildste plannen.

Lokale Partijen Gelderland zou graag zien dat de belangrijkste pijlers van de Gelderse economie een extra impuls zouden krijgen: agribusiness, recreatie & toerisme en logistiek & transport. Door deze drie economische dragers wat sterker te ondersteunen, draag je bij aan de werkgelegenheid en de leefbaarheid in de regio’s en voorkom je verdere afbraak van voorzieningen in kleinere kernen en leefgemeenschappen.

Wij zien niet graag dat alle Nuon gelden hiervoor ingezet gaan worden. Allereerst denken wij dat dit ook niet kan, maar belangrijker nog, wij zien dit geld graag nog even gereserveerd voor het geval dat het mis loopt met de transities in het sociaal domein en het herstel van de recessie. Deze zaken raken onze inwoners direct en niet iedere gemeente heeft momenteel nog de financiële draagkracht om extreme tegenvallers op te vangen.

Kortom, wij gaan voor ontwikkeling vanuit zekerheid!

Zorgvuldig omgaan met Nuon-miljarden in Gelderland

Ons standpunt over natuur en landschap

Ook over de natuur en het landschap van Gelderland hebben wij veel vragen gekregen. Een voorbeeld hiervan is:

“In jullie campagne staat dat de natuur en het landschap van Gelderland niet alleen behouden moeten worden, maar ook benut mogen worden. Hoe zien jullie dit voor zich? Hebben jullie verdere plannen met de natuur of de Veluwe? In de campagne staat verder niet zoveel. Hechten jullie geen waarde aan natuur?”

Ons standpunt over natuur en landschap is als volgt:

Echte natuur is er in Nederland, dus ook in Gelderland, nauwelijks. Alle natuurlijke landschappen die wij in Gelderland kennen, zijn op een of andere manier ontstaan door menselijk ingrijpen. Ze kunnen in hun huidige vorm ook niet blijven bestaan als wij de natuur haar gang laten gaan. Dit betekent niet dat deze landschappen geen natuurwaarde kennen. Integendeel. Juist het menselijk ingrijpen zorgt ervoor dat Gelderland een grote variëteit aan natuurlijke landschappen kent. Deze moeten wij koesteren en behouden voor de toekomst. Naar mening van Lokale Partijen Gelderland doe je dit niet door deze gebieden af te sluiten maar juist door mensen deze natuur te laten beleven. Begrip voor natuurwaarden krijg je niet als men er geen gevoel bij heeft. Concreet; hoe kun je een bos nu mooi vinden als je er nooit doorheen gelopen bent.
Recreatie en Toerisme zijn voor Gelderland belangrijke economische pijlers. Bouw deze uit op een manier waarbij de natuur gerespecteerd wordt en beleefd kan worden en je benut natuur zonder haar te verliezen.

Gelderland is van oudsher de provincie van de buitenhuizen in het groen. Vanuit verstedelijkte gebieden komt men hier graag om te genieten van het buitenleven en de natuur. En of het nu de heidevelden en de bossen van de Veluwe zijn of de uiterwaarden in het Rivierengebied, ze zijn voor Lokale Partijen Gelderland van enorm belang. Zoals hierboven al aangegeven wil LPG de Gelderlandse natuur behouden, beschermen en versterken. Wij willen hier ook investeren, maar vinden ook dat het wat mag opleveren. Gebruik van natuur is iets anders dan verbruik van natuur. Dit laatste verafschuwen wij.

De karakteristieke steden en dorpen, de open ruimten van de polders en natuurgebieden, de rivieren en de dijken zijn dus wezenlijk voor de identiteit van Gelderland en maken onze provincie aantrekkelijk voor zowel eigen inwoners en toeristen. De provincie speelt een belangrijke rol bij het behoud en de verdere ontwikkeling van die landschappelijke kwaliteiten.
Ook voor een vitaal platteland betreft gaat het er niet alleen om het Gelderse landschap te behouden. Er moet ook geleefd en gewerkt kunnen worden. Het platteland en de grote wateren hebben de Gelderse economie en werkgelegenheid veel te bieden. Er moet ruimte zijn voor economische activiteiten in de landbouw- en recreatiesector. Het is van groot belang dat ondernemers de ruimte krijgen te ontwikkelen in een richting die bijdraagt aan de vitaliteit en duurzaamheid van hun lokale omgeving en van Gelderland als geheel. Ook hierbij geldt: duurzaam gebruik, waarbij behoud van de landschappelijke kwaliteit en benutting hand in hand gaan, staat centraal.

Landschap en mens gaan hand in hand

Ons standpunt over bouwen en wonen

Overvolle agenda’s voor onze kandidaten-Statenleden. Al weken lang stromen de uitnodigingen binnen voor interviews, debatten, paneldiscussies en tafelgesprekken. Een voorbeeld hiervan is de uitnodiging voor de ‘bouwtafel bijeenkomst van Bouwend Nederland’, op dinsdag 10 maart bij Revabo Oosterbeek‏. Deze bijeenkomst staat in het teken van de toekomst van de bouw- en inframarkt in Gelderland.

Ons standpunt over bouwen en wonen is als volgt:

De demografische ontwikkeling binnen Gelderland zal de komende 10-15 jaar invloed hebben op het functioneren, de leefbaarheid van steden en dorpen. Het proces van terugdringen van regelgeving blijft aandacht vragen en er moet meer flexibele functiebestemming mogelijk gemaakt worden.

  • Minder bemoeienis provincie op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau en voorzieningen. Marktwerking en gemeenten woningbouw laten bepalen. Dreigende leegstand kan worden tegengegaan door bijvoorbeeld deeltijd wonen & werken.
  • Stimuleren subsidies duurzaam wonen en betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen.
  • Stimuleren bouwen in eigen beheer, CPO (=Collectief Particulier Ondernemerschap).

Op de foto hieronder onze lijsttrekker Ronald van Meygaarden (links) aan de bouwtafel bij Bouwend Nederland.

Van Meygaarden aan de bouwtafel van Bouwend Nederland