15 maart 2023 zijn de verkiezingen — wij doen mee!

De volgende verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer voor de deur. Op 15 maart 2023 mag Gelderland naar de stembus en hun stem uitbrengen op ons. Ja, wij doen mee! Daarvoor hebben we elkaars hulp bij nodig. De voorbereidingen zijn al op gang. Nog 8½ maand te gaan.

Wij zijn opzoek naar kandidaten. Herken jij je in het profiel? Aanmelden ( kandidaten @ lpgld.nl ) is per -nu- mogelijk.

De kracht van lokaal: 36,4%

Een aardverschuiving! De eer is aan de lokale partijen van Gelderland. Gefeliciteerd! In 2022 zijn één op de drie stemmen uitgegaan naar de lokale volksvertegenwoordigers. Dit geeft 481 raadsleden in Gelderland. De onafhankelijken! De helden die zich inzetten om de keuzes die in de gemeente te maken te zijn, zo dicht mogelijk bij de inwoners te brengen. Zij gaan de komende vier jaar weer zorgen dat de plaatselijke belangen worden verdedigd.

Het is overduidelijk geworden dat LOKAAL de grootste politieke beweging van Gelderland is. Dit geldt voor heel Nederland. Van de dorpen tot in de steden. Als stroming is ze ook het meest divers. Maar dat komt omdat inwoners allemaal van elkaar verschillen. En met hun lokale stem hebben ze iemand gevonden die dat kan vertolken. Mogelijk zelfs iemand die ze zelf kennen. Dat is de kracht van LOKAAL.

De uitslag in Gelderland van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Nu is het aan de Lokale Partijen Gelderland om deze monsterzege te gaan verzilveren in de provincie Gelderland. Voor ons de volgende uitdagingen die wij oppakken:

  • Verbinden van de onafhankelijke lokale partijen met als doel om de gedeelde belangen te vinden en regionaal te kunnen samenwerken. Bijvoorbeeld als het gaat om gemeenschappelijke regelingen en afstemming van beleid over de gemeentelijke grenzen heen. Daar zit juist een rol op regionaal en provinciaal niveau.
  • Versterken van de slagkracht van de lokale partijen. Verkiezingen zijn altijd weer een startpunt voor nieuwe raadsleden. Het vak leren doe je samen. Van elkaar kan je leren.
  • Ondersteunen daar waar nodig. Zo zijn er meerdere informateurs aan de slag om de beste coalitie te vormen. Natuurlijk mét lokaal bestuur.
  • En uiteindelijk bij de verkiezingen voor de provinciale staten in 2023 de stemgerechtigden weer bereiken en ze herinneren aan het lokale mandaat dat ze samen in 2022 hebben gegeven.

Samen gaan we (verder) aan de slag.

Kiezers bedankt!

Lokale Partijen Gelderland wil natuurlijk allereerst haar kiezers bedanken voor zijn/haar stem! Helaas hebben wij het deze (eerste) verkiezingen niet gered om een zetel in de provincie te bemachtigen. We zijn trots dat wij in circa 12 weken tijd wel al zo’n bekendheid hebben weten te verwerven. In alle gemeenten van Gelderland is namelijk op ons gestemd. En dat met beperkte middelen tussen alle grote traditionele partijen met tonnen aan campagnegeld.

Winnen alleen was niet het doel. Dit hebben wij ook aangegeven bij de start van onze campagne. Ook na deze verkiezingen gaan wij gewoon door met onze campagne en het uitbouwen van ons platform voor alle bestaande lokale partijen in Gelderland. 

Wij zijn ervan overtuigd dat in de huidige samenleving de politiek niet meer om lokale groeperingen heen kan. Dit geldt ook voor de provinciale en de landelijke politiek. Een maatschappij waarin burgers steeds mondiger worden en meer participeren kan niet meer op de huidige manier bestuurd worden. Dat de afgelopen weken de landelijke partijen hiervan behoorlijk zenuwachtig werden, is meer dan duidelijk geworden. Landelijke kopstukken bepaalden het beeld van deze provinciale verkiezingen. De Provincie werd weer ondergeschikt gemaakt aan Den Haag. 

Trots zijn wij op de provincies waar de lokalen wel kans gezien hebben om nu al wel invloed te verwerven in de provincie. Daar wordt in ieder geval een start gemaakt met het doorbreken van het oude politieke systeem. Daar kunnen ze de stem van de burger echt laten horen. Het sterkt ons om op de ingeslagen weg door te gaan. Wij zullen u vanzelfsprekend op de hoogte houden!

Namens het bestuur en de fractie van LPG nogmaals hartelijk dank!

Gelderland heeft gestemd

Meer grip op je eigen leefomgeving

Dertig procent van de Nederlandse kiezers heeft bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen gestemd op een lokale partij. Logisch. Lokale partijen weten alles van uw directe leefomgeving en dat wat u belangrijk vindt.

Omdat gemeenten beperkte vrijheid hebben zaken te regelen zoals U het graag ziet, is het goed als de lokalen ook vertegenwoordigd zijn bij de provincie. Daar wordt immers ook van alles voor en over u besloten. Maar is uw mening dan wel goed meegewogen? ‘Burgerpartcipatie’ is niet alleen doen wat een overheid voor u besloten heeft. Het is ook mee bepalen wat er besloten wordt.

Lokale partijen die niet aangestuurd worden vanuit Den Haag en direct contact hebben met hun kiezers, kunnen dit heel goed. Wij staan voor democratie van onderaf.

Vandaag kunt u met uw stem echt verschil maken; wilt u dat de ‘gevestigde Haagse orde’ de komende 4 jaar weer over uw eigen directe leefomgeving beslissingen neemt of helpt u mee om Lokale Partijen Gelderland in de provincie uw lokale belangen te laten behartigen?

Maak vandaag gebruik van uw stem, kom op voor uw belangen en pluk er de vruchten van.

Stem vandaag op LIJST 17: Lokale Partijen Gelderland

Lever Gelderland een mooie streek, stem Lijst 17

Ons standpunt over onderwijs

Lokale Partijen Gelderland is de partij voor de leefbaarheid en de menselijke maat. Dit geldt ook voor onze visie op onderwijs. Goed onderwijs wordt niet bepaald door scholen samen te voegen en te vergroten. Goed onderwijs wordt bepaald door de juiste aandacht van geschikte personen op de juiste plaats. Of het nu gaat om kinderopvang, basis- of voortgezet onderwijs.
Vandaag de dag is het al moeilijk genoeg kinderen veilig en evenwichtig op te voeden dus laten wij het ons niet moeilijker maken dan het al is. Praktijk wijst uit dat er kleinere scholen zijn, vaak in kleinere kernen, die heel veel groter zijn in hun prestaties dan grotere scholen in grote gemeenten. Laat deze een voorbeeld zijn voor de toekomst.
LPG maakt zich onder andere sterk voor het behouden van kinderopvang en basisscholen in kleine kernen. Zij bieden heel veel meer dan onderwijs alleen. Naarmate een leerling zich verder ontwikkelt, zal hun wereld ook moeten groeien. Het is voor ons vanzelfsprekend dat de plek waar vervolgonderwijs aangeboden wordt gelegen is in die grotere wereld. Middelbaar onderwijs wordt vervolgens dus aangeboden in de regio en afhankelijk van de keuze voor hoger onderwijs zien wij onze kinderen in Nijmegen, Arnhem en Wageningen of elders in het land de basis leggen voor hun verdere toekomst.

Onderwijs

Ons standpunt over duurzame energie

Afgelopen donderdag was onze lijsttrekker te gast bij radio NPO1 “EenVandaag” met presentatrice Suzanne Bosman. Daar werd ingegaan op de volgende stelling:

“Windmolens hebben niet altijd draagvlak in de Nederlandse maatschappij. Toch gaan ze er in grote getale komen. Ook in de provincie Gelderland. Het Rijk zet in op meer groene energie en dat betekent dat alle provincies hun steentje bij moeten dragen. De provincie Gelderland moet in 2020 voor minimaal 140.000 huishoudens windenergie opwekken. Maar waar moeten de turbines geplaatst worden?”

Ons standpunt over duurzame energie (waaronder windmolens) is als volgt:

Lokale Partijen Gelderland is ervan overtuigd dat “duurzame energie” geen keuze is maar noodzaak. De CO2 uitstoot moet naar beneden en van de afhankelijkheid van derden willen wij af. Dit betekent ook dat de diverse mogelijkheden die wij hebben met betrekking tot het opwekken van dit soort energie optimaal ingezet moet worden.

Uiteraard is de eerste stap zuinig omgaan met energie. Alles wat je niet gebruikt, hoef je immers ook niet op te wekken. Dat wat wij vervolgens aan energie nog nodig hebben, zal middels zon, wind, water en biomassa verkregen moeten gaan worden. En waar wij wat moeten gaan inzetten, is naar onze mening afhankelijk van de mogelijkheden van de locatie én de wens van de lokale gemeenschap.
Daar de specifieke vormen van duurzame energie gepaard gaan met meer of minder ingrijpende gevolgen voor de omgeving, zijn wij ervan overtuigd dat de keuze voor een specifieke vorm van opwekken nooit losgezien kan worden van het draagvlak bij de bevolking. Dit betekent soms dat je iets moet laten en elders iets extra’s moet doen. Een verantwoorde ruimtelijke inpassing is naar ons idee echter altijd leidend.

Met andere woorden, Lokale Partijen Gelderland zal zich verzetten tegen het plaatsen van windmolens, biomassacentrale’s, zonneparken etcetera als er geen of onvoldoende draagvlak bij de bevolking is en/of de inpassing in onze ruimtelijke omgeving onvoldoende kwaliteit heeft.

Van Meygaarden bij Radio EenVandaag NPO1