Ons standpunt over natuur en landschap

Ook over de natuur en het landschap van Gelderland hebben wij veel vragen gekregen. Een voorbeeld hiervan is:

“In jullie campagne staat dat de natuur en het landschap van Gelderland niet alleen behouden moeten worden, maar ook benut mogen worden. Hoe zien jullie dit voor zich? Hebben jullie verdere plannen met de natuur of de Veluwe? In de campagne staat verder niet zoveel. Hechten jullie geen waarde aan natuur?”

Ons standpunt over natuur en landschap is als volgt:

Echte natuur is er in Nederland, dus ook in Gelderland, nauwelijks. Alle natuurlijke landschappen die wij in Gelderland kennen, zijn op een of andere manier ontstaan door menselijk ingrijpen. Ze kunnen in hun huidige vorm ook niet blijven bestaan als wij de natuur haar gang laten gaan. Dit betekent niet dat deze landschappen geen natuurwaarde kennen. Integendeel. Juist het menselijk ingrijpen zorgt ervoor dat Gelderland een grote variëteit aan natuurlijke landschappen kent. Deze moeten wij koesteren en behouden voor de toekomst. Naar mening van Lokale Partijen Gelderland doe je dit niet door deze gebieden af te sluiten maar juist door mensen deze natuur te laten beleven. Begrip voor natuurwaarden krijg je niet als men er geen gevoel bij heeft. Concreet; hoe kun je een bos nu mooi vinden als je er nooit doorheen gelopen bent.
Recreatie en Toerisme zijn voor Gelderland belangrijke economische pijlers. Bouw deze uit op een manier waarbij de natuur gerespecteerd wordt en beleefd kan worden en je benut natuur zonder haar te verliezen.

Gelderland is van oudsher de provincie van de buitenhuizen in het groen. Vanuit verstedelijkte gebieden komt men hier graag om te genieten van het buitenleven en de natuur. En of het nu de heidevelden en de bossen van de Veluwe zijn of de uiterwaarden in het Rivierengebied, ze zijn voor Lokale Partijen Gelderland van enorm belang. Zoals hierboven al aangegeven wil LPG de Gelderlandse natuur behouden, beschermen en versterken. Wij willen hier ook investeren, maar vinden ook dat het wat mag opleveren. Gebruik van natuur is iets anders dan verbruik van natuur. Dit laatste verafschuwen wij.

De karakteristieke steden en dorpen, de open ruimten van de polders en natuurgebieden, de rivieren en de dijken zijn dus wezenlijk voor de identiteit van Gelderland en maken onze provincie aantrekkelijk voor zowel eigen inwoners en toeristen. De provincie speelt een belangrijke rol bij het behoud en de verdere ontwikkeling van die landschappelijke kwaliteiten.
Ook voor een vitaal platteland betreft gaat het er niet alleen om het Gelderse landschap te behouden. Er moet ook geleefd en gewerkt kunnen worden. Het platteland en de grote wateren hebben de Gelderse economie en werkgelegenheid veel te bieden. Er moet ruimte zijn voor economische activiteiten in de landbouw- en recreatiesector. Het is van groot belang dat ondernemers de ruimte krijgen te ontwikkelen in een richting die bijdraagt aan de vitaliteit en duurzaamheid van hun lokale omgeving en van Gelderland als geheel. Ook hierbij geldt: duurzaam gebruik, waarbij behoud van de landschappelijke kwaliteit en benutting hand in hand gaan, staat centraal.

Landschap en mens gaan hand in hand