Speerpunten

Hoe leefbaar het in eigen streek ook (nog) is, op provinciaal niveau wordt daar dikwijls gemakkelijk overheen gewalst.

Wij zijn er door persoonlijke ervaringen van overtuigd geraakt dat de grote politieke stromingen (liberalisme, socialisme en christendemocratie) steeds meer gevangen zitten in hun eigen denkwereld. Zij komen steeds verder af te staan van de vraagstukken van de burger. Als antwoord daarop zijn in gemeenten lokale partijen ontstaan die steeds meer zetels in gemeenteraden bezetten. Hierdoor kunnen de lokale problemen daadwerkelijk in de eigen omgeving worden opgelost. Maar, we lopen nu steeds meer tegen het probleem aan dat die sterke gemeentelijke lokale partijen nauwelijks invloed hebben op provinciaal en landelijk niveau.

Wij hebben de lokale krachten gebundeld en we gaan ons eigen geluid laten horen in het Provinciehuis. Lokale Partijen Gelderland; een paraplu voor alle Gelderse lokale partijen. Via deze weg willen wij een vertegenwoordiging krijgen in de provincie. Eén van de belangrijkste uitgangspunten van Lokale Partijen Gelderland is het behoud van de eigen identiteit van de verschillende gemeenten. Verhoging van de bestuurskracht moet vooral gevonden worden in structurele samenwerking tussen gemeenten.

Lokale Partijen Gelderland hanteert de volgende uitgangspunten:

 1. alle deelnemende lokale partijen binnen het platform behouden hun eigen identiteit en lokale verkiezingsprogramma,
 2. overkoepelende speerpunten op provinciaal niveau, onderwerpen die meerdere (of alle) gemeenten in Gelderland aangaan. Deze staan hieronder vermeld:

Algemeen

Meer gemeentelijke autonomie, dus minder bemoeienis provincie met uitzondering van haar wettelijke taken. Heldere rolverdeling, meer focus en een praktische aanpak zijn daarbij sleutelwoorden. De provincie moet voor bovenregionale zaken vooral de initiatiefnemer zijn, verbinden en faciliteren. Gemeente dus als eerste overheid en minder bemoeienis en sturing op lokaal beleid.

Dit betekent voor de komende Statenperiode:

 • LPG wil dat invloed van inwoners, instellingen en bedrijven de norm is.
 • De LPG-fractie in Provinciale Staten (online) uitstekend bereikbaar en aanspreekbaar is voor de inwoners van de provincie.
 • Dienstbaar is voor de 54 gemeenten in haar provincie.
 • Provinciale projecten tastbaar, behapbaar en realiseerbaar zijn in de nabije toekomst.
 • Bij herindelingen dit altijd in nauw overleg gaat met de inwoners van de betreffende gemeenten en nooit van bovenaf wordt opgelegd.

Bouwen en wonen

bouwenwonenDe demografische ontwikkeling binnen Gelderland zal de komende
10 – 15 jaar invloed hebben op het functioneren, de leefbaarheid van steden en dorpen. Er zal veel aandacht nodig zijn om bestaande (naoorlogse) wijken leefbaar te houden. Het proces van terugdringen van regelgeving blijft aandacht vragen en er moet meer flexibele functiebestemming mogelijk gemaakt worden.

 • Minder bemoeienis provincie op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ontwikkeling op lokaal niveau en voorzieningen. Marktwerking en gemeenten woningbouw laten bepalen. Dreigende leegstand kan worden tegengegaan door bijvoorbeeld deeltijd wonen & werken.
 • Stimuleren subsidies duurzaam wonen en betaalbare starters- en levensloopbestendige woningen.
 • Stimuleren bouwen in eigen beheer, CPO (=Collectief Particulier Ondernemerschap).

Cultuur, Sport en Informatievoorziening

 • Gemeenten worden ondersteund bij de uitvoering van hun taken op Cultuur, Kunst en Sport gebied, die vooral voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig moet zijn.
 • Cultuur- en sporteducatie kan een rol spelen in de ontwikkeling van mensen en het vergroten van de toegankelijkheid. De provincie moet daarom extra aandacht aan cultuur- en sport educatie geven. Dit past binnen het geïntegreerd beleid voor jongerenparticipatie en het belang dat zowel ouderen en jongeren actief gaan en blijven deelnemen aan de Gelderse samenleving.
 • Ons cultureel erfgoed met monumentale steden, industrieel erfgoed, boerderijen en archeologische monumenten zijn de basis van wat Gelderland zo uniek en aantrekkelijk maakt. Zij moeten daarom worden gekoesterd.
 • Grote evenementen en sportmanifestaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de promotie van Gelderland. De LPG stelt voor actief grote evenementen te behouden en te blijven aantrekken voor de leefbaarheid, werkgelegenheid en het profiel van onze provincie en het toeristisch product van Gelderland verder te versterken.
 • Regionale informatievoorziening aan onze inwoners is als publieke taak belangrijk, waarbij goed bereik een belangrijke voorwaarde is. Wij zijn dan ook voorstander dat de Provincie dit faciliteert (o.a. regionale omroepen) waarbij wel een uniforme kwaliteitsnorm dient te worden gehanteerd (o.a. programmaraad, kijk- en luisterdichtheid, maatschappelijk draagvlak).

Dit betekent voor de komende Statenperiode:

 • LPG wil dat voorzieningen voor cultuur en sport voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en toegankelijk zijn. Samen met de gemeenten moet actief worden gewerkt aan een goede afstemming van regionale sportvoorzieningen, musea, theaters, scholen, etc in de provincie.
 • LPG wil zuinig omgaan met het Gelders cultureel erfgoed. Voor het erfgoed en waardevolle bebouwing moet gezocht worden naar mogelijkheden voor maatschappelijk en recreatief hergebruik.

Economie en werkgelegenheid

 • Hoofdfocus provincie stimulering Gelderse Economie & Werkgelegenheid.
 • Minder versnippering in subsidies en cofinanciering.
 • Blijvend en gericht investeren in arbeidsmarktbeleid & onderwijs.
 • Stimuleren innovatieve ondernemers.
 • Onderwijs moet dienstbaar zijn aan arbeidsmarkt en vice versa. Bijvoorbeeld Provincie samen met scholen, ROC’s, stageroosters/vakantieroosters afstemmen.
 • Gastvrij en gezond vestigingsklimaat bewerkstellingen voor nieuwe bedrijven/ondernemers, bijvoorbeeld door nog minder regeldruk.
 • Logistieke hotspot(s) alleen realiseren bij bestaande havens, railaansluitingen en/of wegeninfrastructuur.

Energie, milieu en water

 • Innovatieve projecten op het gebied van duurzame energie stimuleren.
 • Lokale inbreng bij realisatie van goed waterbeheer zoals bij hoogwateroplossingen bijv. Nevengeul Varik, Heesselt en Ophemert.
 • Beperking hoogte windturbines, alternatieven onderzoeken/stimuleren. Te allen tijde eerst na actieve afstemming en voldoende draagvlak omwonende en betreffende gemeente(n) Windmolens op land. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met de laagvliegroutes Kon. Luchtmacht boven Rivierenland in relatie tot mogelijke plaatsing van deze objecten (bijv. Deil-Valburg).

Jeugd en jongeren

 • Gelderland aantrekkelijker maken voor jongeren en jonge gezinnen. Samen met de gemeenten, de onderwijswereld en het bedrijfsleven moeten de kansen en mogelijkheden voor jongeren en jongvolwassenen in Gelderland worden vergroot op het gebied van huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid, cultuur, sport en ontspanning.

jeugdjongeren

Land- en tuinbouw

 • De karakteristieke steden en dorpen, de open ruimten van de polders en natuurgebieden, de rivieren en de dijken zijn wezenlijk voor de identiteit van Gelderland en maken onze provincie aantrekkelijk voor zowel eigen inwoners en toeristen. De provincie speelt een belangrijke rol bij het behoud en de verdere ontwikkeling van die landschappelijke kwaliteiten.
  Voor een vitaal platteland gaat het er niet alleen om het Gelderse landschap te behouden. Er moet ook geleefd en gewerkt kunnen worden. Het platteland en de grote wateren hebben de Gelderse economie en werkgelegenheid veel te bieden. Er moet ruimte zijn voor economische activiteiten in de landbouw- en recreatiesector. Het is van groot belang dat ondernemers de ruimte krijgen te ontwikkelen in een richting die bijdraagt aan de vitaliteit en duurzaamheid van hun lokale omgeving en van Gelderland als geheel. Duurzaam gebruik, waarbij behoud van de landschappelijke kwaliteit en benutting hand in hand gaan, staat daarbij centraal.

Dit betekent voor de komende Statenperiode:

 • De natuur en het landschap van Gelderland niet alleen behouden moeten worden, maar ook benut mogen worden. Het is aan de provincie om te zorgen voor passende regelgeving die de kwaliteit van natuur en landschap borgt en tegelijk ruimte schept voor daarmee verbonden economische kansen.
 • LPG een verbrede plattelandsontwikkeling voorstaat waarin zowel beleving en recreatief medegebruik als voedselproductie aan de orde is.
 • Meer flexibele functies van gebruik toe te staan in bestemmingsplannen.

Natuur en landschap

 • Meer aandacht voor tegengaan van verdroging en meer ruimte voor natuurlijke waterberging.
 • Herzien van Natura 2000 gebieden en verminderen van onderzoeksdruk bij planvorming.
 • Voor het dierenwelzijn in de buitengebieden het toestaan van de bouw van kleine schuilplekken voor dieren in de weidevelden.
 • Natuurbeschermers en jagers streven hetzelfde doel na; het behoud van de natuur en biodiversiteit. Zo wordt er niet alleen samengewerkt in de provinciale fauna beheerseenheden, ook bij het beschermen van weidevogels en bij het voorkomen van landbouwschade weet men elkaar te vinden. Veel wildbeheereenheden houden zich daarnaast ook nog bezig met het monitoren van de wildstand en het onderhoud en bescherming van onze natuur- en buitengebieden. ~Lokale Partijen Gelderland draagt al deze natuurbeschermers een warm hart toe. Zij zijn voor onze provincie onmisbaar.

Recreatie & Toerisme

 • Recreatie & toeristische voorzieningen op streekniveau (zoals Achterhoek, Rivierenland, Veluwe, Liemers, Betuwe) optimaal faciliteren en waar mogelijk uitbouwen.

Bruisende kernen: leefbaarheid steden en dorpen

 • Onder het motto ‘stedelijke aantrekkingskracht’ investeren in een sterke Gelderse steden met ondernemers, werk, cultuur, onderwijs en andere voorzieningen. Ontmoetingsplaatsen die aantrekkelijk zijn en blijven voor jong en oud.
 • Optimaliseren en faciliteren leefbaarheid in dorpen plattelandsgemeenten om o.a. vergrijzing en verloedering tegen te gaan. Vitale mensen, vitale dorpen is ons motto!
 • Provincie moet sterk inzetten op dekking van voorzieningsniveau, bereikbaarheid en communicatie. LPG is voorstander van een goede en snelle digitale ontsluiting (bijv. G4/5) van het Gelderse platteland.
 • Behoud van scholen in kleine kernen stimuleren en faciliteren en tevens huidige opheffingsnormen van scholen kritisch bekijken
 • Burgerinitiatief bevorderen, dorpen meer zeggenschap geven over hun eigen leefomgeving.

Dit betekent voor de komende Statenperiode:

 • De Provincie proactief gaat samenwerken met lokale overheden, inwoners, bedrijven kansen benoemen die de bevolkingskrimp biedt met optimale aandacht voor onderwijs, ouderen, jongeren, voorzieningen, cultuur etc.

Sociale veiligheid en verkeersveiligheid

 • Preventieve vinger aan de pols rivieren en dijken.
 • Optimaliseren verkeersveiligheid provinciale wegen door meer invloed van betreffende gemeenten (incl. fietspaden en parallelwegen).
 • Het weren van provinciale wegen door kernen. Rondwegen buiten de kernen om en losliggende fietspaden komen de verkeersveiligheid ten goede (bijv. aanleg randweg Geldermalsen incl. Lingebrug).
 • Gedeeltelijke verbreding A15 in coproductie met ministerie van I&M om de verkeerstoename beter te kunnen opvangen als ook de veiligheid te optimaliseren.
 • Geen Noordtak van de Betuwelijn door Liemers & Achterhoek.
 • Bij mogelijke invoering tolheffing Duitsland in grensstreek adequate maatregelen treffen om sluipverkeer te weren
 • Garantie van de basisveiligheid voor geheel Gelderland is uitgangspunt voor de normering van veilige dijkbescherming van alle rivieren.

water

Dit betekent voor de komende Statenperiode:

 • De verkeersveiligheid de constante aandacht en inspanning van de provincie vraagt. Daarbij is vooral de veiligheid van het fietsverkeer een aandachtspunt. Van reactief (o.b.v. slachtoffers) naar preventieve aanpak.
 • De bestuurlijke slagkracht van de Veiligheidsregio moet worden verbeterd met –waar nodig – een actiever toezicht van de provincie.
 • Bij de inrichting van het openbaar vervoer prioriteit wordt gegeven aan scholieren, ouderen en inwoners met een beperking.

Openbaar Vervoer

In een provincie met veel platteland, zoals Gelderland, is een goed openbaar vervoer belangrijk voor de leefbaarheid. Onderwijsvoorzieningen en ziekenhuizen worden steeds meer geconcentreerd. Zij moeten wel goed bereikbaar zijn. Dit geldt vooral voor scholieren, ouderen en mensen met een beperking. Samenwerking en afstemming van verschillende vormen van vervoer zoals regiotaxi, trein, lijn- en buurtbus, leerlingenvervoer en WMO-vervoer zijn daarbij belangrijk. Dit vraagt om goede afspraken tussen provincie, gemeenten en regionale vervoersondernemingen.

Het spoor en de wegenstructuur van Gelderland verdient wat LPG betreft verbeteringen op een aantal kritieke punten in de provincie.

 • Spoorproblematiek Tricht, haalbaarheidsonderzoek naar realisatie van station Waardenburg, dubbelspoor traject Zevenaar-Winterswijk in nauwe samenwerking met ministerie I & M.
 • Optimalisering goederenvervoer via Betuwelijn ter ontlasting van regulier spoor.
 • De dorpen optimaal bereikbaar houden door Openbaar Vervoer.
 • Ontsluiting gemeente Rijnwaarden oplossen door middel van doortrekken en verleggen van het Witte Kruis in Babberich.

Dit betekent voor de komende Statenperiode:

 • Bij het Openbaar Vervoer prioriteit wordt gegeven aan scholieren, ouderen en inwoners met een beperking.
 • Afschaffen leerlingenvervoer vanuit religieuze overweging (signatuurvervoer) en leerlingenvervoer uitsluitend inrichten voor kinderen met een handicap en/of beperking waarbij er een maximum geldt voor de afstand woning-school.
 • Combinatievervoer WMO en leerlingenvervoer dient tevens te worden onderzocht en op trajecten te worden toegepast om zo de kosten beheersbaar te houden. Bij het aanbestedingsbeleid moet hier dan ook rekening mee worden gehouden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.