Algemene Voorwaarden

Lokale Partijen Gelderland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met dit privacybeleid willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Lokale Partijen Gelderland houdt zich in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als we die nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte te zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop te kunnen wijzen en deze te respecteren. Als Lokale Partijen Gelderland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens: Lokale Partijen Gelderland, J. van Zantenstraat 10, 4194RK Meteren of via e-mail: secretaris@ lpgld.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden door Lokale Partijen Gelderland verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

 • Bijhouden van ledenadministratie en contributie
 • Verzenden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor bovenstaande doelstellingen vragen wij de volgende persoonsgegevens van u:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Bankrekeningnummer (bij automatische incasso van de contributie)
 • Titel : meneer of mevrouw

DISTRIBUTIE AAN DERDEN

Wij verstrekken de gegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

BEWAARTERMIJN

Lokale Partijen Gelderland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Dit houdt in dat de gegevens gedurende het lidmaatschap worden bewaard en daarna maximaal 7 jaar in de boekhouding worden bewaard. Minimaal één keer per jaar wordt de boekhouding hierop gecontroleerd.

VEILIGHEID

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Lokale Partijen Gelderland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hebben een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u direct contact met ons op te nemen. Mochten wij samen met u niet tot een oplossing kunnen komen, dan vinden wij dit uiteraard erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.