Standpunten

Lokale partijen in het provinciebestuur? Jazeker, dat wordt hoog tijd en is het doel van Lokale Partijen Gelderland. Onze standpunten zijn kort en bondig. Ons provinciale platform is ook lid van Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL). Deze samenwerking van provinciale politieke groeperingen hebben sinds 1999 altijd een senator voor de Eerste Kamer der Staten-Generaal geleverd.

Bouwplannen voor starters, doorstromers en passende seniorenwoningen (incl. CPO) bevorderen. Betaalbare woningen starters tot maximaal 260.000 Euro!!
Meer betaalbare huurwoningen door afspraken met investeerders en gun ook sociale huurders meer kansen om te kopen
Behoud huidige (voet-)verenfonds in Gelderland
Co-productie gemeente/provincie om de noodzakelijke 2e ontsluitingsweg van de Tielse wijk Passewaaij naar de A15 mogelijk te maken
Continueren Verenfonds blijft een vereiste voor onze provincie
Optimaal werkend en duurzaam OV vervoer
Aan- en doorpakken samen met het Rijk fileprobleem A2, A15 en A12 (verbreden/doortrekken)
Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Een jaarlijks Gelders vrijwilligersgala juichen wij daarom toe
Gelderland sponsort graag grote sportevenementen met de nodige economische- of sociale impact naast de promotie van onze mooie provincie.
Sporten is betaalbaar voor iedereen
Opzetten actieprogramma ‘allen tegen eenzaamheid’ onder zowel jongeren als ouderen. Doel is om het sociaal netwerk uit te bouwen en een glimlach toveren op inwoners die eenzaam zijn
Innovatieve projecten steunen wij waaronder preventie van (verborgen)armoede, voorkomen sociale uitsluiting kinderen/jongeren, pesten.
Gelderland is toe aan een nieuw Gelders volkslied. Nu is dat nog ‘Ons Gelderland’ (Geerlings, 1941)
Stimuleringsfonds restauratie monumenten continueren incl verduurzaming
Regionale- en lokale omroepen koesteren wij zo veel als mogelijk. Dit komt niet alleen de lokale democratie ten goede maar ook vervullen zij een belangrijke informatierol op tal van gebied incl crisissituaties. Zij vormen de ogen en oren van onze lokale samenleving.
Het ontwikkelen van educatieve programma’s in de meest brede zin stimuleren wij graag
Geen vruchtbare landbouwgrond omzetten naar (mega)zonnevelden
Afspraken over stikstofdepositie naar bijna nul met piekbelasters op vrijwillige basis.
Aanbieden van een goed ondersteunend innovatie- en kennisbeleid
Uitbreiden waar mogelijk van multifunctionele landbouw (van zorg tot recreatie tot accommodatie)
Energiewinning op het erf gaan we aanmoedigen
Terugdringen stikstof via boeren, ondernemers, luchtvaart en wegvervoer gebaseerd op intensieve samenwerking en innovatie. Provincie neemt hierin proactief regie en gedwongen onteigening bij boeren wordt vermeden. Zorgen voor een menswaardig perspectief is daarbij de standaard.
In overleg met 51 gemeenten actief op zoek naar geschikte nieuwbouwlocaties waarbij bouwen & groenbeleving samengaan
Gemeenten aanmoedigen een doelgroep verordening op te stellen. Op deze manier kunnen nieuwbouwwoningen beschikbaar worden gehouden voor de categorieën sociale huur, middenhuur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap.
Isoleren/verduurzamen van woningen blijven we stimuleren als provincie
Langdurig leegstaande kantoren/panden ombouwen tot woningen voor alle doelgroepen
Nieuwbouw wordt gasloos en zoveel als mogelijk nul-op-de-meter
Continueren Actieplan Gelderland naast de inzet van de Gelderse woningbouwversneller
Stimuleren van flexwonen en Tiny Houses om sneller te voorzien in woningen voor kleinere huishoudens (1-2 pers)
Stoppen met gemaakte afspraken op het gebied van inbreiding gaat voor uitbreiding. Maatwerk per kern/wijk is noodzakelijk geworden.
Voorzetten leefbaarheidsalliantie en het programma Leefbaarheid
Stimuleren extra waterbergingen en afvoer
Iedereen moet kunnen genieten van kunst, cultuur en erfgoed. Cultuurfonds Gelderland kan daarbij helpen
We continueren de subsidie Coöperatieve energieopwekking
Waterstofontwikkeling ondersteunen wij van harte
Stimuleren plaatsing van voldoende (ondergrondse) opslagstations elektriciteit
Zon op daken, geluidsschermen en dijken breiden we verder uit
Beperken afhankelijkheden van derden op het gebied van energie en/of brandstofvoorzieningen
Doorontwikkelen circulaire economie vooral om grondstoffen terug te winnen.
CO2 terugdringing door duurzaam vervoer te stimuleren. Laadpalen, locaties waterstof tankstations uitbreiden.
Windenergie alleen met inachtneming van de veiligheidsvereiste voor mens en dier en in samenwerkingsverband met coöperaties die werken in het belang van inwoners/ondernemers (win-win)
Terugdringen stikstof via boeren, ondernemers, luchtvaart en wegvervoer gebaseerd op intensieve samenwerking en innovatie. Provincie neemt hierin proactief regie en gedwongen onteigening bij boeren wordt vermeden.
Toepassen van de ‘zonne-ladder’ continueren zodat hoogwaardige natuur en landbouwgrond behouden blijft
Geen verdere uitbreiding van de huidige Gelderse Natura-2000 gebieden en inperken waar dit nog kan
Uitbreiden locaties waterstofstations in lijn met doelstelling Rijk 2022
Stimuleren deelvervoer in meest brede zin (auto, scooter, fiets)
Uitbreiding oplaadpunten continueren
Inrichting en verbeteren lange afstanden fietspaden voor (snelle) fietsen
Geen tolheffing op de doorgetrokken A15 van Duiven naar de Pleij (Zevenaar).
Doorstroming A2 verbeteren en verbreding Deil-Vught optimaal ondersteunen voor met name de aangrenzende gemeenten West Betuwe, Zaltbommel en Maasdriel met Waardenburg in het bijzonder (nu ongekend veel sluipverkeer)
Doorstroming verbeteren en verbreden (2×2) N233 Rijnbrug tussen Kesteren-Rhenen
Behouden en stimuleren van maatwerkvervoer Versis taxi, buurtbussen met bijzondere aandacht voor plattelandsgemeenten. Het project deeltaxi HaltetaxiReis is een ander mooi begin sinds april 2022.
Analyseren en aanpakken top 10 meest gevaarlijkste verkeerswegen
Stimuleren van sterk verminderde regeldruk en administratieve belasting. De krapte op de arbeidsmarkt vereist dit dus minder regelzucht en meer regelmogelijkheden (versnellen vergunningen). Provincie heeft ook hier een voorbeeldfunctie.
In Gelderland wensen wij geen omvangrijke en energie slurpende datacenters
XXL locaties bedrijventerreinen alleen in nauw overleg betreffende gemeente en wanneer economische waarde voldoende is aangetoond
Revitalisering (incl. verduurzaming) en vergroening van bestaande bedrijventerreinen krijgt prioriteit boven nieuwe bedrijventerreinen (o.a. programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen)
Bestaande bedrijven en/of familiebedrijven die willen uitbreiden genieten voorrang boven de vestiging van nieuwe bedrijven
We voeren participatieoverleg met het Gelders bedrijfsleven in om zo concreet gezamenlijk ‘lastige’ thema’s te behandelen en aan te pakken (=ThemaTaskforceNow)
Start- en groei versnellers worden gecontinueerd
Zowel stedelijke gebieden of platteland beschikken eind 2023 over een internetverbinding van 100 Megabit per seconde. Voor resterende adressen die niet adequaat door gemeente en/of waterschap kunnen worden opgelost helpt de provincie. Provincie ziet dit als nutsvoorziening.
Verder uitbouwen en versterken van de drie O’s (overheid, onderwijs, ondernemers) om voldoende gemotiveerd en geschoold arbeidspotentieel te creëren in Gelderland in tijden van arbeidskrapte

Meer weten over Lokale Partijen Gelderland?

Manifest

Hoe kijken wij naar onze provincie Gelderland?

Meer Weten

Onze mensen

Bekijk de vertegenwoordigers in de verschillende gemeenten in Gelderland

Meer Weten

Onze verhalen

Wat leeft er onder de vertegenwoordigers van onze provincie?

Meer Weten

Er is nog genoeg te doen. Wordt daarom lid van Lokale Partijen Gelderland

Lid worden